RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Kdo jsme?

RCE Česko v současné době tvoří 22 partnerů - českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří podporují změny k udržitelnosti, v rámci demokratických procesů na své úrovni.

Poslání RCE

Cílem RCE Czechia je podporovat změny směrem k udržitelnosti ve formálním a neformálním vzdělávání s využitím postupného přístupu. Členové RCE budou, na základě jejich stávajících zkušeností a schopností, plánovat a realizovat ve vzdělávací praxi  malé a dosažitelné kroky ať už samostatně, nebo ve vzájemné spolupráci.

Kdy jsme vznikli?

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost RCE Česko po předchozí úspěšné akreditaci u Univerzity OSN v Tokyu. V České republice je RCE Czechia první organizací tohoto typu, která se připojuje k síti RCE ve světě. Tuto síť tvoří v současnosti více než 150 takových sdružení.

Běžící projekty

Školy pro budoucnost (OP PPR, 2020–2022)

Projekt na šesti základních školách v Praze zavádí program kreativní výuky Kreativní partnerství, který staví na spolupráci umělců s učiteli při přípravě i realizaci výuky a pilotně ověřuje koncept Dětského Think Tanku rozvíjejícího znalosti dětí, jejich samostatnost a schopnost veřejně se angažovat v oblasti udržitelného rozvoje. Projekt rozvíjí participativní metody využívající umění. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostředí pro transformativní učení, které by podpořilo sebepojetí žáků jako aktérů změny. Ti by se měli naučit nejen si představovat alternativní budoucnost, ale i přispívat k jejímu budování, měli by dokázat se samostatně rozhodovat a vyjadřovat svůj hlas, kriticky reflektovat hodnoty formující současnou společnost a účastnit se aktivně vytváření spravedlivé a životaschopné společnosti budoucí. Projekt podpoří více než 400 žáků.

Odpovědná spotřeba

Vybíráme teoretické koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců spotřebitelského chování a nabízíme je pro využití na všech stupních vzdělávacího systému.

Portál Odpovědná spotřeba

Udržitelný rozvoj na místní úrovni

Vytváříme systém celoživotního vzdělávání pro podporu schopností a kapacit obyvatel k udržitelnému rozvoji v regionech ČR, prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin.

Web projektu

Otevřené vzdělávací zdroje

Kvalitu OER posuzujeme z hlediska jejich tvorby i užívání. Kromě toho se věnujeme analýze komunity, která zdroj vytváří a vydává.

Web projektu

Vzdělání pro budoucnost

V projektu rozvíjíme interdisciplinární přístup k udržitelnosti, který propojujeme s výukou k umění...

Web projektu

 DSC4084Co je to Regionální centrum expertízy (RCE)?

Celosvětová síť Regionálních center expertízy byla založena v roce 2003 Institutem pro pokročilá studia udržitelnosti Univerzity OSN (UNU-IAS). Do dnešního dne již UNU-IAS oficálně uznal 175 RCE po celém světě.

RCE je síť existujících formálních, neformálních a informálních organizací, které prosazují cíle udržitelného rozvoje v místních a regionálních komunitách, a to prostřednictvím vzdělávání. RCE takové instituce sdružují a vytvářejí příležitosti pro jejich spolupráci; vznikají tak inovační platformy pro sdílení informací a zkušeností a pro podporu dialogu mezi regionálními/místními aktéry. RCE tak vytvářejí předpoklady pro místně zakotvené učení a podporují čtyři hlavní cíle tzv. transformativního učení k udržitelnosti, konkrétně:

  1. Přeorientovat současné vzdělávání směrem k udržitelnému rozvoji, a to ve stávajících programech/předmětech, učebních osnovách i na úrovni místních komunit.
  2. Zvyšovat přístup ke kvalitnímu vzdělávání, což má značný význam  v regionálním kontextu;
  3. Poskytovat vzdělávací programy pro pedagogy a školitele, vyvíjet pro ně metodiky a učební materiály;
  4. Zvyšovat povědomí veřejnosti o roli vzdělávání při postupu k udržitelné budoucnosti. RCE podporují dlouhodobé cíle VUR, jako je ochrana životního prostředí, sociální spravedlnost a zlepšování kvality života.

Více o Regionálních centrech expertízy