RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Kdo jsme?

RCE Česko v současné době tvoří 22 partnerů - českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří podporují změny k udržitelnosti, v rámci demokratických procesů na své úrovni.

Poslání RCE

Cílem RCE Czechia je podporovat změny směrem k udržitelnosti ve formálním a neformálním vzdělávání s využitím postupného přístupu. Členové RCE budou, na základě jejich stávajících zkušeností a schopností, plánovat a realizovat ve vzdělávací praxi  malé a dosažitelné kroky ať už samostatně, nebo ve vzájemné spolupráci.

Kdy jsme vznikli?

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost RCE Česko po předchozí úspěšné akreditaci u Univerzity OSN v Tokyu. V České republice je RCE Czechia první organizací tohoto typu, která se připojuje k síti RCE ve světě. Tuto síť tvoří v současnosti více než 150 takových sdružení.

Běžící projekty

Školy pro budoucnost (OP PPR, 2020–2022)

Projekt na šesti základních školách v Praze zavádí program kreativní výuky Kreativní partnerství, který staví na spolupráci umělců s učiteli při přípravě i realizaci výuky a pilotně ověřuje koncept Dětského Think Tanku rozvíjejícího znalosti dětí, jejich samostatnost a schopnost veřejně se angažovat v oblasti udržitelného rozvoje. Projekt rozvíjí participativní metody využívající umění. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostředí pro transformativní učení, které by podpořilo sebepojetí žáků jako aktérů změny. Ti by se měli naučit nejen si představovat alternativní budoucnost, ale i přispívat k jejímu budování, měli by dokázat se samostatně rozhodovat a vyjadřovat svůj hlas, kriticky reflektovat hodnoty formující současnou společnost a účastnit se aktivně vytváření spravedlivé a životaschopné společnosti budoucí. Projekt podpoří více než 400 žáků.

Odpovědná spotřeba

Vybíráme teoretické koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců spotřebitelského chování a nabízíme je pro využití na všech stupních vzdělávacího systému.

Portál Odpovědná spotřeba

Udržitelný rozvoj na místní úrovni

Vytváříme systém celoživotního vzdělávání pro podporu schopností a kapacit obyvatel k udržitelnému rozvoji v regionech ČR, prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin.

Web projektu

Otevřené vzdělávací zdroje

Kvalitu OER posuzujeme z hlediska jejich tvorby i užívání. Kromě toho se věnujeme analýze komunity, která zdroj vytváří a vydává.

Web projektu

Vzdělání pro budoucnost

V projektu rozvíjíme interdisciplinární přístup k udržitelnosti, který propojujeme s výukou k umění...

Web projektu

Cíle RCE: Podpořit komunitní praxi zaměřenou na autentické vzdělávání založené na přímých životních zkušenostech na všech úrovních (formálního a neformálního) vzdělávání, začlenit do modelu udržitelnosti kulturní sféru, a podpořit občany a obyvatele ČR v přemýšlení o budoucích možnostech rozvoje s cílem posílit demokratizaci rozhodovacích procesů.

RCE Česko chce hrát následující role:

 • sloužit jako "clearing-house", kde se mohou setkávat lidé i jednotliví partneři; a vyměňovat si různé zkušenosti a znalosti,
 • hledat ty znalosti a zkušenosti z praxe, které povedou k pochopení základních hodnot udržitelného života v jeho ekonomickém, ekologickém, kulturním a sociálním rozměru (např. na místní komerční bázi)
 • podporovat udržitelný životní styl a chování - např. využívání tradičních řemesel a rozvíjení dovedností pro rozvoj místních ekonomik,
 • sdílet tyto zkušenosti ze "světa práce" se školními dětmi a dalšími aktéry
 • podporovat tvořivost a rozvoj dalších dovedností, které podpoří dílčí kroky a řešení v obecném rámci udržitelného života.

Krátkodobé cíle

 • stavět na stávajících sítích a partnerstvích, upevňovat komunitu praxe založenou na sdílených cílech,
 • rozšiřit a zapojit další instituce a aktéry, rozvíjet spolupráci a výměnu osvědčených postupů,
 • vytvořit platformu pro podporu dialogu mezi partnery a dalšími, kteří se zajímají o postup k udržitelnosti v rámci ČR,
 • podpořit procesy sociálního učení: aby hlasy všech zúčastněných partnerů a dalších zainteresovaných aktérů byly vyslyšeny a uznány všemi ostatními.

Dlouhodobé cíle

 • vypracovat model udržitelného životního stylu v českém kulturním kontextu, včetně tradičních místních znalostí a postupů a udržitelného využívání přírodních a kulturních statků k rozvoji místních ekonomik,
 • dosáhnout uznání na národní úrovni a následně sloužit jako národní model spolupráce aktérů, která je zaměřena na udržitelnost rozvoje společnosti,
 • zrychlit proces změn ve vzdělávacím systému, směrem k udržitelnému rozvoji a VUR,  
 • prosazovat přijetí čtyř pilířů udržitelnosti v politickém sektoru, místních orgánech, akademických a nevládních organizacích,
 • zvyšovat povědomí veřejnosti o klíčových otázkách udržitelnosti v českých regionech, zejména pokud jde o ohrožení biologické rozmanitosti, udržitelné zemědělství, dezertifikaci a tradiční znalosti o udržitelném způsobu života v regionu,
 • podporovat demokratické procesy tím, že výše uvedené otázky budeme řešit společně.