RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Kdo jsme?

RCE Česko v současné době tvoří 22 partnerů - českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří podporují změny k udržitelnosti, v rámci demokratických procesů na své úrovni.

Poslání RCE

Cílem RCE Czechia je podporovat změny směrem k udržitelnosti ve formálním a neformálním vzdělávání s využitím postupného přístupu. Členové RCE budou, na základě jejich stávajících zkušeností a schopností, plánovat a realizovat ve vzdělávací praxi  malé a dosažitelné kroky ať už samostatně, nebo ve vzájemné spolupráci.

Kdy jsme vznikli?

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost RCE Česko po předchozí úspěšné akreditaci u Univerzity OSN v Tokyu. V České republice je RCE Czechia první organizací tohoto typu, která se připojuje k síti RCE ve světě. Tuto síť tvoří v současnosti více než 150 takových sdružení.

Běžící projekty

Odpovědná spotřeba

Vybíráme teoretické koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců spotřebitelského chování a nabízíme je pro využití na všech stupních vzdělávacího systému.

Portál Odpovědná spotřeba

Udržitelný rozvoj na místní úrovni

Vytváříme systém celoživotního vzdělávání pro podporu schopností a kapacit obyvatel k udržitelnému rozvoji v regionech ČR, prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin.

Web projektu

Otevřené vzdělávací zdroje

Kvalitu OER posuzujeme z hlediska jejich tvorby i užívání. Kromě toho se věnujeme analýze komunity, která zdroj vytváří a vydává.

Web projektu

Vzdělání pro budoucnost

V projektu rozvíjíme interdisciplinární přístup k udržitelnosti, který propojujeme s výukou k umění...

Web projektu

Cíle RCE: Podpořit komunitní praxi zaměřenou na autentické vzdělávání založené na přímých životních zkušenostech na všech úrovních (formálního a neformálního) vzdělávání, začlenit do modelu udržitelnosti kulturní sféru, a podpořit občany a obyvatele ČR v přemýšlení o budoucích možnostech rozvoje s cílem posílit demokratizaci rozhodovacích procesů.

RCE Česko chce hrát následující role:

 • sloužit jako "clearing-house", kde se mohou setkávat lidé i jednotliví partneři; a vyměňovat si různé zkušenosti a znalosti,
 • hledat ty znalosti a zkušenosti z praxe, které povedou k pochopení základních hodnot udržitelného života v jeho ekonomickém, ekologickém, kulturním a sociálním rozměru (např. na místní komerční bázi)
 • podporovat udržitelný životní styl a chování - např. využívání tradičních řemesel a rozvíjení dovedností pro rozvoj místních ekonomik,
 • sdílet tyto zkušenosti ze "světa práce" se školními dětmi a dalšími aktéry
 • podporovat tvořivost a rozvoj dalších dovedností, které podpoří dílčí kroky a řešení v obecném rámci udržitelného života.

Krátkodobé cíle

 • stavět na stávajících sítích a partnerstvích, upevňovat komunitu praxe založenou na sdílených cílech,
 • rozšiřit a zapojit další instituce a aktéry, rozvíjet spolupráci a výměnu osvědčených postupů,
 • vytvořit platformu pro podporu dialogu mezi partnery a dalšími, kteří se zajímají o postup k udržitelnosti v rámci ČR,
 • podpořit procesy sociálního učení: aby hlasy všech zúčastněných partnerů a dalších zainteresovaných aktérů byly vyslyšeny a uznány všemi ostatními.

Dlouhodobé cíle

 • vypracovat model udržitelného životního stylu v českém kulturním kontextu, včetně tradičních místních znalostí a postupů a udržitelného využívání přírodních a kulturních statků k rozvoji místních ekonomik,
 • dosáhnout uznání na národní úrovni a následně sloužit jako národní model spolupráce aktérů, která je zaměřena na udržitelnost rozvoje společnosti,
 • zrychlit proces změn ve vzdělávacím systému, směrem k udržitelnému rozvoji a VUR,  
 • prosazovat přijetí čtyř pilířů udržitelnosti v politickém sektoru, místních orgánech, akademických a nevládních organizacích,
 • zvyšovat povědomí veřejnosti o klíčových otázkách udržitelnosti v českých regionech, zejména pokud jde o ohrožení biologické rozmanitosti, udržitelné zemědělství, dezertifikaci a tradiční znalosti o udržitelném způsobu života v regionu,
 • podporovat demokratické procesy tím, že výše uvedené otázky budeme řešit společně.