RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Vytváříme systém celoživotního vzdělávání pro podporu schopností a kapacit obyvatel k udržitelnému rozvoji v regionech ČR, prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin.

Web projektu

O projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“

Cílem projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“ je přispět ke zlepšení života v (odlehlých) regionech naší země, kde jsou rozvojové příležitosti dosud omezené či bývají založeny na environmentálně a/nebo sociálně nepříznivých praktikách. Abychom tohoto cíle dosáhli, vytváříme síť odborníků a lidí z praxe, kteří se mohou podělit o své znalosti a zkušenosti. Myslíme si, že současné problémy, kterým regiony čelí, nelze řešit pouze „od stolu“ (byť s vědeckými podklady); řešení ale nepřinese ani samotná praxe, protože v mnoha ohledech se mění základní podmínky, přicházejí nové podněty a rizika. Proto chceme různé pohledy a přístupy propojit – vytváříme tak síť spolupráce zaměřenou na podporu udržitelného rozvoje založeného na místních zdrojích a znalostech.

Okruhy udržitelnosti – témata

Abychom posílili schopnosti a kapacity obyvatel k udržitelnému rozvoji na regionální úrovni, připravili jsme program celoživotního vzdělávání pro regiony ČR. Vytváříme metodické a informační materiály pro několik tematických okruhů, a to na základě nejnovějšího vědeckého poznání v dané oblasti i zkušeností praxe (každý z modulů je postaven na odborných znalostech i sdílení dobré praxe). Kromě potřeby nastartovat procesy vedoucí k pochopení konceptu udržitelného regionálního rozvoje a jeho cílů (SDGs) a jeho praktickému uchopení aktéry „zdola“ poskytne projekt prostor i ke zpětné vazbě ze strany těchto aktérů, s následným popisem či analýzou místní situace, což by mělo pomoci řešit problémy a potřeby obcí a regionů v dlouhodobějším měřítku, a promítnout se i do rozhodování a tvorby strategií na různých úrovních.

Obsahy seminářů

Jde o celoroční cyklus seminářů Jak nastartovat místní udržitelný rozvoj v praxi?, který místním obyvatelům a státní správě zprostředkuje znalosti potřebné ke změnám v podnikání a životním stylu, je by vedly k udržitelnosti. Vytvoření nabídky seminářů s dopadem na málo rozvinuté oblasti či regiony zahrnuje 9 témat v akademickém roce 2019/2020, a stejný počet v r. 2020/2021.

Všechny materiály ze seminářů naleznete zde: https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=336. Na tyto stránky vstupte jako „host“. Jsou zde postupně publikována témata probíhajících seminářů a k těm již uskutečněným zde naleznete podklady.

 

Téma semináře

Tematické okruhy

1. Bezodpadové Česko

Cirkulární ekonomika od A do Z

2. Příležitosti/bariéry rozvoje venkova a malých měst v ČR

Město a venkov - životní styl, jeho proměny a venkovská specifika

3. Bezuhlíkové Česko

Energetika na místní úrovni, možnosti úspor ve stavebnictví, dopravě atd.

4. Otevřené Česko

Participace v politickém rozhodování, vize komunity a jak k ní dojít

5. Česko – udržitelně krásná zem to na pohled

Krajina a její role v mitigaci/adaptaci klimatické změny: ekosystémové služby, regenerativní hospodaření, lesy, výsadby stromů.

6. Nové ekonomické příležitosti

Environmentálně příznivá ekonomika (cirkulární ekonomika, bioekonomika atd.)

7. Klimaticky bezpečné Česko

Přístupy podporující biodiverzitu zemědělské krajiny, komplexní pozemkové úpravy, příležitosti pro malé zemědělce, ochrana půdy, rozvoj komunitně podporovaného zemědělství

8. Udržitelné podnikání

Trh práce, podnikání a komunitní pohled na místní ekonomiku, sítě spolupráce a jejich potenciál pro podporu drobných podnikatelů.

9. Místní kultura a její potenciál pro (udržitelný) rozvoj

Role kultury a vzdělávání, spolupráce profesionálů z různých oborů pro utváření veřejného prostoru, dialog a komunitní plánování

 

Cyklus seminářů Jak nastartovat místní udržitelný rozvoj v praxi? je určen pro Národní síť Místních akčních skupin, která zve své členy zde: http://nsmascr.cz/mistni-udrzitelny-rozvoj-v-praxi-mas/.

Příklady dobré praxe

Naším cílem je podpořit transformační procesy ve směru bottom-up – k tomuto cíli podporujeme procesy, které mohou přispět k regionálnímu udržitelnému rozvoji. Dle analýzy potřeb chybí na této úrovni motivace a znalosti potřebné pro inovace, v důsledku čehož procesy rozvoje stagnují a trendy (demografické, sociální, ekonomické) jsou nepříznivé. Snažíme se o interaktivní přístup, v rámci kterého co nejvíce využíváme dobrou praxi z míst a regionů ČR, o které se dozvíme od Vás. Svou zkušeností tedy můžete přispět i vy.

O projektu

Projekt projektu TL02000012 „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“
Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, https://www.czp.cuni.cz,
Jihočeské univerzity (Katedry regionálního managementu), https://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-regionalniho-managementu,
Národní sítě MAS, http://nsmascr.cz v roli aplikačního garanta
a Regionálního centra expertizy Česko, http://rce.czp.cuni.cz/., k jehož rozvoji má projekt přispět.

Projekt je dále podpořen: IC OSN a Společností pro trvale udržitelný život.

Projekt TL02000012 je podpořen v rámci výzvy TAČR ve 2. Veřejné soutěži programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Doba trvání: 02.2019 – 01.2022