RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Kdo jsme?

RCE Česko v současné době tvoří 22 partnerů - českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří podporují změny k udržitelnosti, v rámci demokratických procesů na své úrovni.

Poslání RCE

Cílem RCE Czechia je podporovat změny směrem k udržitelnosti ve formálním a neformálním vzdělávání s využitím postupného přístupu. Členové RCE budou, na základě jejich stávajících zkušeností a schopností, plánovat a realizovat ve vzdělávací praxi  malé a dosažitelné kroky ať už samostatně, nebo ve vzájemné spolupráci.

Kdy jsme vznikli?

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost RCE Česko po předchozí úspěšné akreditaci u Univerzity OSN v Tokyu. V České republice je RCE Czechia první organizací tohoto typu, která se připojuje k síti RCE ve světě. Tuto síť tvoří v současnosti více než 150 takových sdružení.

Běžící projekty

Odpovědná spotřeba

Vybíráme teoretické koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců spotřebitelského chování a nabízíme je pro využití na všech stupních vzdělávacího systému.

Portál Odpovědná spotřeba

Udržitelný rozvoj na místní úrovni

Vytváříme systém celoživotního vzdělávání pro podporu schopností a kapacit obyvatel k udržitelnému rozvoji v regionech ČR, prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin.

Web projektu

Otevřené vzdělávací zdroje

Kvalitu OER posuzujeme z hlediska jejich tvorby i užívání. Kromě toho se věnujeme analýze komunity, která zdroj vytváří a vydává.

Web projektu

Vzdělání pro budoucnost

V projektu rozvíjíme interdisciplinární přístup k udržitelnosti, který propojujeme s výukou k umění...

Web projektu

Poslání RCE Česko

Cílem RCE Česko je podpora změny směrem k udržitelnosti ve formálním a neformálním vzdělávání, na všech stupních vzdělávacího systému i v celoživotním vzdělávání, a to postupnými kroky. K tomu jsme založili spolupráci mezi členy RCE.

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost RCE Česko poté, co bylo úspěšně akreditováno UNU OSN v Tokyu. V České republice jde o první organizací tohoto typu, která je napojena na celosvětovou síť RCE - v současnosti ji tvoří 175 takových sdružení.

Kdo tvoří RCE

V RCE Česko dnes spolupracuje 22 partnerů - českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří se zaměřují na utváření kultury udržitelnosti a zapojování občanů do demokratických procesů.

Členové RCE Česko považují za nezbytné obohatit stávající české vzdělávací přístupy (používané na všech úrovních formálního a neformálního učení, i v celoživotním vzdělávání) o metody využívající přímou zkušenost s přírodou, uměním, řemesly a odbornou prací, které mají v konečném důsledku měnit životní styl. Za tímto účelem využívají své rozmanité znalosti a zkušenosti, vytvářejí příležitosti pro dialog, plánují společné aktivity ve výuce a v rámci prakticky zaměřených projektů.

RCE Česko podporuje procesy udržitelnosti ve vybraných oblastech a spolupracuje s řadou aktérů, kteří mají podobné cíle. Důraz na otázky praxe v místním a regionálním rozvoji vede ke zkoumání ekonomických alternativ, podpoře ekologických a udržitelných podniků, a dalších činností, které staví na ekologických a kulturních zdrojích a vede ku prospěchu místních společenství a životního prostředí. To se děje prostřednictvím vzdělávacích aktivit, poskytování odborných znalostí, vytváření příležitostí k dialogu a v rámci dalších praktických společných aktivit a projektů.