RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Kdo jsme?

RCE Česko v současné době tvoří 22 partnerů - českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří podporují změny k udržitelnosti, v rámci demokratických procesů na své úrovni.

Poslání RCE

Cílem RCE Czechia je podporovat změny směrem k udržitelnosti ve formálním a neformálním vzdělávání s využitím postupného přístupu. Členové RCE budou, na základě jejich stávajících zkušeností a schopností, plánovat a realizovat ve vzdělávací praxi  malé a dosažitelné kroky ať už samostatně, nebo ve vzájemné spolupráci.

Kdy jsme vznikli?

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost RCE Česko po předchozí úspěšné akreditaci u Univerzity OSN v Tokyu. V České republice je RCE Czechia první organizací tohoto typu, která se připojuje k síti RCE ve světě. Tuto síť tvoří v současnosti více než 150 takových sdružení.

Běžící projekty

Školy pro budoucnost (OP PPR, 2020–2022)

Projekt na šesti základních školách v Praze zavádí program kreativní výuky Kreativní partnerství, který staví na spolupráci umělců s učiteli při přípravě i realizaci výuky a pilotně ověřuje koncept Dětského Think Tanku rozvíjejícího znalosti dětí, jejich samostatnost a schopnost veřejně se angažovat v oblasti udržitelného rozvoje. Projekt rozvíjí participativní metody využívající umění. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostředí pro transformativní učení, které by podpořilo sebepojetí žáků jako aktérů změny. Ti by se měli naučit nejen si představovat alternativní budoucnost, ale i přispívat k jejímu budování, měli by dokázat se samostatně rozhodovat a vyjadřovat svůj hlas, kriticky reflektovat hodnoty formující současnou společnost a účastnit se aktivně vytváření spravedlivé a životaschopné společnosti budoucí. Projekt podpoří více než 400 žáků.

Odpovědná spotřeba

Vybíráme teoretické koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců spotřebitelského chování a nabízíme je pro využití na všech stupních vzdělávacího systému.

Portál Odpovědná spotřeba

Udržitelný rozvoj na místní úrovni

Vytváříme systém celoživotního vzdělávání pro podporu schopností a kapacit obyvatel k udržitelnému rozvoji v regionech ČR, prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin.

Web projektu

Otevřené vzdělávací zdroje

Kvalitu OER posuzujeme z hlediska jejich tvorby i užívání. Kromě toho se věnujeme analýze komunity, která zdroj vytváří a vydává.

Web projektu

Vzdělání pro budoucnost

V projektu rozvíjíme interdisciplinární přístup k udržitelnosti, který propojujeme s výukou k umění...

Web projektu

Poslání RCE Česko

Cílem RCE Česko je podpora změny směrem k udržitelnosti ve formálním a neformálním vzdělávání, na všech stupních vzdělávacího systému i v celoživotním vzdělávání, a to postupnými kroky. K tomu jsme založili spolupráci mezi členy RCE.

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost RCE Česko poté, co bylo úspěšně akreditováno UNU OSN v Tokyu. V České republice jde o první organizací tohoto typu, která je napojena na celosvětovou síť RCE - v současnosti ji tvoří 175 takových sdružení.

Kdo tvoří RCE

V RCE Česko dnes spolupracuje 22 partnerů - českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří se zaměřují na utváření kultury udržitelnosti a zapojování občanů do demokratických procesů.

Členové RCE Česko považují za nezbytné obohatit stávající české vzdělávací přístupy (používané na všech úrovních formálního a neformálního učení, i v celoživotním vzdělávání) o metody využívající přímou zkušenost s přírodou, uměním, řemesly a odbornou prací, které mají v konečném důsledku měnit životní styl. Za tímto účelem využívají své rozmanité znalosti a zkušenosti, vytvářejí příležitosti pro dialog, plánují společné aktivity ve výuce a v rámci prakticky zaměřených projektů.

RCE Česko podporuje procesy udržitelnosti ve vybraných oblastech a spolupracuje s řadou aktérů, kteří mají podobné cíle. Důraz na otázky praxe v místním a regionálním rozvoji vede ke zkoumání ekonomických alternativ, podpoře ekologických a udržitelných podniků, a dalších činností, které staví na ekologických a kulturních zdrojích a vede ku prospěchu místních společenství a životního prostředí. To se děje prostřednictvím vzdělávacích aktivit, poskytování odborných znalostí, vytváření příležitostí k dialogu a v rámci dalších praktických společných aktivit a projektů.