RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Vybíráme teoretické koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců spotřebitelského chování a nabízíme je pro využití na všech stupních vzdělávacího systému.

Portál Odpovědná spotřeba

Projekt je postaven na naší spolupráci s organizací TEREZA a dvěma pedagogickými fakultami (UJEP a PedF UK). Klade si za cíl propojit východiska a výsledky z několika specializovaných vědních oborů zahrnujících environmentální vědy a sociologii, pedagogiku a zkušenosti z praxe z neformálního sektoru. Byly proto vybrány relevantní poznatky týkající se životního stylu jednotlivce, a vyvinuty vhodné pedagogické metody zaměřené na rozvoj kompetencí souvisejících například s hodnotami udržitelnosti, kreativitou, kritickým myšlením, orientací v informačním prostředí; důraz byl přitom kladen na celoškolní přístup. Tyto kroky byly realizovány na akademické úrovni a v těsné spolupráci s učiteli z praxe, a to pro každou z cílových skupin (mateřské školy, základní a střední školy, učitelé z praxe i budoucí učitelé). V teoretické rovině je základem úvah o behaviorální změně koncept transformativního učení, jehož Na základě takto stanovených vzdělávacích cílů a metod pak jsou vyvinuty konkrétní metodické materiály. Projekt tak připraví podklady pro celostní, uvědomělé utváření životního stylu jednotlivce ve vzdělávání a výchově, což jsou oblasti, kde se tomuto tématu nevěnuje systematická pozornost. Jejich využití má iniciovat žádoucí změny v rozhodování jedince manipulován marketingem, ale řídí své chování dlouhodobými životními cíli (zakotvenými v kulturním povědomí) a hodnotami příznivými z hlediska rozvoje celé společnosti.

O projektu

Partneři projektu:

Projekt sdružuje partnery Regionálního centra expertizy Česko, přímými účastníky projektu jsou:

  • Centrum pro otázky životního prostředí UK (Jana Dlouhá, Ph.D.)
  • TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. (Mgr. Petr Daniš)
  • UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta (Roman Kroufek, Ph.D.)
    • Další spolupráce: Pedagogická fakulta UK (doc. Kateřina Jančaříková, Ph.D.)
    • Externí hodnocení: doc. Jan Činčera, Ph.D., Masarykova univerzita