RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Kdo jsme?

RCE Česko v současné době tvoří 22 partnerů - českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří podporují změny k udržitelnosti, v rámci demokratických procesů na své úrovni.

Poslání RCE

Cílem RCE Czechia je podporovat změny směrem k udržitelnosti ve formálním a neformálním vzdělávání s využitím postupného přístupu. Členové RCE budou, na základě jejich stávajících zkušeností a schopností, plánovat a realizovat ve vzdělávací praxi  malé a dosažitelné kroky ať už samostatně, nebo ve vzájemné spolupráci.

Kdy jsme vznikli?

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost RCE Česko po předchozí úspěšné akreditaci u Univerzity OSN v Tokyu. V České republice je RCE Czechia první organizací tohoto typu, která se připojuje k síti RCE ve světě. Tuto síť tvoří v současnosti více než 150 takových sdružení.

Běžící projekty

Školy pro budoucnost (OP PPR, 2020–2022)

Projekt na šesti základních školách v Praze zavádí program kreativní výuky Kreativní partnerství, který staví na spolupráci umělců s učiteli při přípravě i realizaci výuky a pilotně ověřuje koncept Dětského Think Tanku rozvíjejícího znalosti dětí, jejich samostatnost a schopnost veřejně se angažovat v oblasti udržitelného rozvoje. Projekt rozvíjí participativní metody využívající umění. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostředí pro transformativní učení, které by podpořilo sebepojetí žáků jako aktérů změny. Ti by se měli naučit nejen si představovat alternativní budoucnost, ale i přispívat k jejímu budování, měli by dokázat se samostatně rozhodovat a vyjadřovat svůj hlas, kriticky reflektovat hodnoty formující současnou společnost a účastnit se aktivně vytváření spravedlivé a životaschopné společnosti budoucí. Projekt podpoří více než 400 žáků.

Odpovědná spotřeba

Vybíráme teoretické koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců spotřebitelského chování a nabízíme je pro využití na všech stupních vzdělávacího systému.

Portál Odpovědná spotřeba

Udržitelný rozvoj na místní úrovni

Vytváříme systém celoživotního vzdělávání pro podporu schopností a kapacit obyvatel k udržitelnému rozvoji v regionech ČR, prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin.

Web projektu

Otevřené vzdělávací zdroje

Kvalitu OER posuzujeme z hlediska jejich tvorby i užívání. Kromě toho se věnujeme analýze komunity, která zdroj vytváří a vydává.

Web projektu

Vzdělání pro budoucnost

V projektu rozvíjíme interdisciplinární přístup k udržitelnosti, který propojujeme s výukou k umění...

Web projektu

Envigogika je odborný recenzovaný otevřený vědecký on-line časopis. Vydává ho Univerzita Karlova od roku 2006, Envigogika je registrována v databázi evropského referenčního indexu pro humanitní a společenské vědy (databáze ERIH) a může se pochlubit zkušenou mezinárodní redakční radou.

Redakční rada zajišťuje kvalitní recenzní proces a umožňuje publikovat Envigogiku ve formátu Open Access, který nevyžaduje žádné autorské poplateky. Envigogika slouží především akademické komunitě za účelem posílení interdisciplinárního dialogu a sdílení zkušeností mezi odborníky. Jeho rozsah zahrnuje originální akademické dokumenty, případové studie, recenze, multimediální a další interaktivní materiály - zahrnující oblast vzdělávání pro udržitelný rozvoj (ESD). Materiály ESD jsou prezentovány v kontextu cílů udržitelného rozvoje, které zahrnují další související oblasti, jako jsou: environmentální psychologie, změny chování, věda o udržitelnosti a univerzitní vzdělávání. Všechny publikované články obdrží DOI a jsou publikovány online bezprostředně po ukončení recenzí (2-4 měsíce). Je také možné se zaregistrovat jako autor nebo recenzent prostřednictvím webové stránky. Články v Envigogika jsou publikovány v angličtině nebo češtině a slovenštině a články obsahují abstrakt v anličtině a druhém jazyku.